Respir Plus és un programa d’ajuts econòmics per millorar la qualitat de vida de les persones cuidadores i de les persones grans de qui tenen cura al seu domicili. La data límit per fer la sol·licitud i tramitació finalitza el 15 de novembre de 2020.

Les persones grans poden sol·licitar una de les dues modalitats d’ajuts, que serviran per satisfer el pagament de:

 1. Estades temporals limitades en centres residencials privats per a gent gran
 • L’ajut econòmic s’atorgarà en funció de les rendes disponibles de la persona sol·licitant (màxim 60 euros/dia i 45 dies l’any).
 • Les estades es poden distribuir al llarg de l’any, en tants períodes com es vulgui, en funció de les necessitats de les persones cuidadores.
 • Cadascun d’aquests períodes diferents de gaudiment poden ser en un mateix centre o en tants centres com la persona decideixi.
 • La persona sol·licitant ha de buscar el centre o els centres privats on gaudir de l’estada i acordar amb aquests les condicions i la forma de pagament.
 • El centre escollit pot estar a qualsevol indret de Catalunya i ha de figurar en el registre de centres residencials per a gent gran de la Generalitat de Catalunya.
 • Si la persona decideix gaudir d’una estada durant més dies del màxim previst o amb un cost superior a l’ajut atorgat, la diferència de cost anirà a càrrec seu.
 1. Prestació de serveis privats d’atenció domiciliària per a persones grans
 • L’ajut econòmic s’atorgarà en funció de les rendes disponibles de la persona sol·licitant (màxim 14,50 euros/hora de servei, amb un màxim de 186 hores).
 • La persona sol·licitant ha de buscar l’empresa prestadora del servei i acordar-ne amb aquesta totes les condicions: preu/hora, servei prestat, dies de servei, etc.
 • L’empresa prestadora del servei ha d’estar donada d’alta en el registre d’establiments i serveis socials de la Generalitat de Catalunya (RESES) com a empresa de Servei d’Ajuda a Domicili (SAD).
 • La totalitat de dies atorgats es poden gaudir en tants períodes diferents com la persona o família cuidadora desitgin.
 • El servei s’ha de prestar en el domicili habitual de la persona sol·licitant.

Només es pot escollir una de les dues modalitats d’ajuts de Respir Plus, i són incompatibles amb el gaudiment d’una estada al recinte de Llars Mundet del programa Respir de la Diputació de Barcelona.

Més informació: https://ajuntament.barcelona.cat/lescorts/ca/noticia/ja-es-pot-sol%25c2%25b7licitar-el-programa-dajuts-a-la-gent-gran-respir-plus_965436

Font: ajuntament.barcelona.cat