Són titulars dels drets establerts a la Llei, els ciutadans i les ciutadanes espanyols que compleixin els requisits següents:

Trobar-se en una situació de dependència en alguns dels graus establerts.

Residir al territori espanyol i haver-ho fet durant cinc anys, dos dels quals han de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud. Per als menors de cinc anys, el període de residència s’exigeix a qui en té la guàrdia i la custòdia.

Les persones que, tot i reunir els requisits anteriors, no tenen la residència espanyola es regeixen per la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, de drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, pels tractats internacionals i pels convenis que s’estableixen en el seu país d’origen.

Font: treballiaferssocials.gencat.cat

Llegar més: http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/persones_amb_dependencia/que_es_i_com_es_reconeix_la_situacio_de_dependencia/