Grup Mutuam ha signat un conveni amb la Fundació Paliaclínic per tal que aquesta ofereixi suport, en l’etapa final de la vida, a les persones en situació de vulnerabilitat sociosanitària i a les seves famílies. Aquesta atenció multidisciplinària la proporcionarà en el domicili o en la mateixa unitat d’hospitalització o centre residencial a proposta dels equips professionals dels PADES, les Unitats de Cures Pal•liatives i els equips EAR de suport residencial de Mutuam.
D’acord amb el conveni, la Fundació Paliaclínic oferirà serveis com l’atenció a la persona amb malaltia avançada en situació d’últims dies, suport a la família o, en el seu defecte, al cuidador principal, atenció i acompanyament emocional al pacient o la família, teràpies complementàries (artteràpia, musicoteràpia) i ajuts tècnics a la dependència física domiciliària. Tot això ho farà sempre mantenint els principis de Mutuam, com el respecte per la dignitat i els valors de la persona, així com per la seva autonomia, la humanització de l’assistència, tant als pacients com als seus familiars, o la qualitat assistencial mitjançant el treball en equip interdisciplinari, la formació continuada i la supervisió.
Font: mutuamblog.com
Llegir més: http://www.mutuamblog.com/som-mutuam/mutuam-i-fundacio-paliaclinic-signen-un-conveni-per-millorar-latencio-en-el-final-de-la-vida/