El 2012, el Govern central, del PP, va portar a terme una política de retallades per a debilitar el Sistema de dependència, política que continua fins ara, malgrat que ha augmentat el nombre de persones que necessiten l’atenció a la dependència, i, en canvi, no s’ha recuperat el pressupost que s’hi destinava abans de les retallades. A Catalunya no hi va haver una voluntat decidida per a compensar les retallades del Govern central: van disminuir les prestacions i es van modificar les ràtios, afectant molt directament la qualitat dels serveis i les condicions laborals de les treballadores i els treballadors del sector Catalunya és la segona comunitat autònoma, després de Canàries, en volum de persones en llista d’espera i sol·licituds pendents de valoració. Es calcula que són unes  84.000. Les entitats CCOO de Catalunya, UGT de Catalunya, Col·legi d’Educadors i Educadores Socials de Catalunya, Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya constituïm la Plataforma en defensa de l’atenció de les persones dependents.

És urgent que el Govern de Catalunya doni prioritat efectiva als serveis socials, tot millorant les condicions laborals, adequant les ràtios per a pal·liar l’actual dèficit de recursos humans necessaris, i donar compliment a la Llei d’Autonomia Personal i Atenció a la Dependència, i a la Llei de Serveis Socials. L’atenció a les persones és un sector que, amb una bona inversió per part del Govern, pot crear milers de llocs de treball i podem assegurar una atenció de qualitat a les persones amb l’autonomia personal limitada.