El confinament ha tingut un impacte negatiu en les persones amb Alzheimer. De fet, segons l’enquesta realitzada a 100 persones tutelades per Alzheimer Catalunya Fundació han empitjorat el seu estat físic que es materialitza en el seu grau de dependència. De fet, el 48% d’aquestes han estat revalorades a un grau 2 de dependència. Això implica una pèrdua molt important de la mobilitat i té un impacte directe en la percepció de qualitat de vida.

Increment de les contencions:

Una altra dada important que mostra l’enquesta és l’augment considerable de l’ús de les contencions tant físiques com farmacològiques durant la crisi de la COVID-19. Les més utilitzades han estat les barres anticaiguda del llit amb un 63% dels casos, seguit de l’ús del cinturó abdominal en un 34% dels casos i el 3% restant ha estat per l’ús de les canelleres. De fet, les mesures de contenció han tingut una durada d’entre 7 i 12 hores en el 86% dels casos. Només un 3% han superat les 24 hores.

Més deprimits:

Una altra dada que se’n desprèn de l’enquesta és l’impacte psicològic negatiu que ha tingut el confinament. Un 34% dels enquestats ha mostrat un augment de la simptomatologia depressiva

Llegir més:  https://alzheimercatalunya.org/un-48-de-les-persones-enquestades-han-empitjorat-el-seu-grau-de-dependencia-durant-el-confinament/

Font: https://alzheimercatalunya.org/