El document de voluntats anticipades (DVA) o testament vital és un document mitjançant el qual una persona, major d’edat, amb capacitat suficient i de manera lliure, expressa les instruccions que cal tenir en compte quan es trobi en una situació en què les circumstàncies que concorrin no li permetin expressar personalment la seva voluntat.

Aquest document:

  • Possibilita el coneixement per part del professionals sanitaris dels desigs i valors que puguin influir en les decisions assistencials futures que afectin les persones malaltes quan no puguin decidir per si mateixes.
  • S’incorpora a la història clínica del pacient.
  • Es pot inscriure al Registre de Voluntats Anticipades del Departament de Salut, D’aquesta manera el document queda incorporat a la història clínica compartida dels pacients i també pot ser visualitzat a la resta de l’Estat Espanyol.
  • Es formalitza davant d’un notari o davant de 3 testimonis.
  • La inscripció no és obligatòria si es compleixen els requisits: formalització davant notari o de 3 testimonis. En aquest cas el DVA és vàlid.

El tràmit es formalitza mitjançant un dels procediments següents:

  • Davant de notari. En aquest supòsit, no cal la presència de testimonis.
  • Davant de tres testimonis majors d’edat i amb plena capacitat d’obrar, dels quals dos, com a mínim, no han de tenir relació de parentiu fins al segon grau ni estar vinculats per relació patrimonial amb l’atorgant

Si el document s’ha formalitzat davant notari, prèvia sol·licitud de la persona, el notari farà la inscripció al Registre automàticament.

Si s’ha formalitzat davant de testimonis, es pot lliurar al centre hospitalari o centre d’atenció primària que o personalment al Registre de Voluntats Anticipades per formalitzar la inscripció, adjuntant la documentació necessària.

La inscripció al Registre determina la incorporació d’aquest en un fitxer automatitzat que permetrà la consulta de les Voluntats Anticipades per part del personal mèdic en cas de necessitat.

No hi ha un model de declaració oficial, ja que té caràcter de declaració personal, cada document pot ser diferent i tampoc no hi ha cap organisme que en reguli el contingut.

No obstant això, es pot trobar un model orientatiu del document de Voluntats Anticipades a la web de la Generalitat

Formulari de sol·licitud de la inscripció al registre, es pot descarregar des del web de l’Oficina virtual de tràmits de la Generalitat.