Fer testament és l’única manera que tenim de disposar lliurement dels nostres béns i ens permet agrair a la gent del nostre entorn el suport que ens han prestat o l’estimació que sentim per ells.

Per fer testament, només cal adreçar-se a un notari, que s’encarregarà de deixar constància pública de les darreres voluntats del seu client perquè, quan mori, els seus hereus puguin accedir al document i, en conseqüència, optar a la repartició dels béns del difunt, si és que aquest els ha designat com a successors.

La validesa del testament no té efecte fins a la defunció del testador; per tant, aquest pot atorgar tants testaments com cregui convenients al llarg de la seva vida, sent l’últim d’aquests l’únic vàlid.

Quan una persona mor sense haver fet testament s’obre la successió intestada, segons la qual:

  • 1) Seran cridats com a hereus del difunt els fills i si aquests han mort, els fills o néts d’aquests. El vidu/a o el convivent supervivent en una parella estable adquireix l’úsdefruit de tota l’herència, però pot optar per commutar-lo per una quarta part de l’herència, a més de l’usdefruit de l’habitatge conjugal o familiar.
  • 2) Si no existeixen descendents, l’herència correspon al cònjuge vidu o el convivent supervivent en una parella estable.
  • 3) Si no hi ha ni descendents ni cònjuge o convivent en una parella estable, hereten els ascendents i a manca d’aquests, els col·laterals fins al quart grau, en els dos casos seguint l’ordre que estableix la llei.
  • 4) Finalment, si falten les persones esmentades succeeix la Generalitat de Catalunya.

Cal que aparegui en el testament el destinatari de cadascun dels béns propietat del testador, així com la manera que han de ser repartits entre els hereus. Tot i així, no és obligatori concretar quins béns es lliuren a cada hereu.

Sí, el testament o última voluntat es pot canviar tantes vegades com es vulgui i prevaldrà sempre l’últim testament atorgat ja que les disposicions posteriors revoquen a les anteriors en relació a les contradiccions que puguin existir entre elles.