Actualment hi ha moltes opcions i centres especialitzats dedicats a aquelles persones grans que veuen limitada la seva autonomia per dur a terme les activitats bàsiques de la vida diària

Són serveis d’acolliment residencial, amb caràcter permanent o temporal i d’assistència integral. Aquest servei s’adreça principalment a persones grans que no tenen un grau d’autonomia suficient per realitzar les activitats de la seu dia a dia i que, per tant, necessiten una supervisió constant. El servei s’adapta al grau de dependència de les persones usuàries.

En el següent enllaç pots trobar i consultar totes les residències per gent gran de Catalunya.

El centre de dia és un servei d’acolliment diürn que complementa l’atenció pròpia de l’entorn familiar. Té l’objectiu d’afavorir la recuperació i el manteniment de l’autonomia personal i social. Així com, proporcionar suport a les famílies en l’atenció a les persones grans dependents.

En els enllaços següents pots trobar i consultar tots els centres de dia per a gent gran de Catalunya.
Mira quins són els centres de dia que es troben a la teva comarca!

Els habitatges tutelats per a gent gran és un servei d’acolliment alternatiu per a persones grans autònomes, les circumstàncies sociofamiliars de les quals no els permeten romandre a la pròpia llar.

Es tracta d’un conjunt d’habitatges amb estances d’ús comú i sense barreres arquitectòniques. Aquests habitatges compten amb una sèrie de prestacions com són el servei de menjador, neteja, bugaderia, teleassistència, activitats de lleure i suport social.

Enllaços d’interès: