Els serveis d’atenció domiciliària són un conjunt de recursos i accions adreçades a les persones que, per raó d’edat, malaltia o discapacitat tenen limitada la seva autonomia.

Es presten en el domicili de les persones usuàries amb la finalitat de promoure una millor qualitat de vida. L’objectiu principal és potenciar la seva autonomia personal.

Aquest servei inclou dos tipus d’ajudes:

 • Atenció de les necessitats de la llar
 • Cura personal
 • Desenvolupar tasques d’assistència, de prevenció i d’educació.
 • Mantenir la persona al seu domicili, millorant-ne la qualitat de vida.
 • Atendre les persones que no poden mantenir-se autònomament al seu domicili.
 • Ajuda personal:
  higiene personal, suport personal i/o familiar, acompanyament fora de la llar, donar el menjar, recuperació i/o adquisició d’hàbits, control de la medicació i de l’alimentació.
 • Ajuda a la llar:
  mantenir l’ordre i la neteja de la casa, tenir cura de la roba, anar a comprar i preparar el menjar.
 • Ajuda familiar i veïnal:
  ensenyar tècniques de mobilitat i altres al familiar més proper.
Persones grans amb discapacitat i famílies que presentin situacions de manca d’autonomia personal, dificultats de desenvolupament, i/o situacions de dependència.
Per accedir al Servei d’Ajuda a Domicili s’ha de cursar la demanda als Serveis Socials Bàsics que li correspongui.

El professional encarregat serà qui valorarà la necessitat i determinarà el pla d’intervenció on establirà les hores i tasques a realitzar.

Els requisits per accedir a aquest servei són els següents:

 • l’acreditació de la situació de necessitat, d’acord amb els articles 8, 9 i 10 i l’Annex 2 del Decret 27/2003, de 21 de gener, d’atenció social primària, i, també, d’acord amb la normativa específica del servei.
 • Si és el cas, l’acreditació de la situació de dependència, per mitjà de la resolució emesa per l’òrgan de valoració corresponent, d’acord amb el Reial Decret 504/2007, de 20 d’abril.
 • Si és el cas, el requisit de residència establert en la Llei 39/2006, de 14 de desembre.
 • Per a les persones estrangeres, els requisits establerts en la normativa vigent d’estrangeria i d’acollida i integració de les persones immigrades; e) si és el cas, l’abonament del preu públic, d’acord amb la normativa tributària; f) la resta de requisits d’accés establerts en l’ordenament jurídic vigent.