Una comunitat de veïns ha de viure en harmonia respectant la resta de persones que conviuen conjuntament a l’edifici i també tenir en consideració les necessitats dels veïns més vulnerables, com ara les persones grans o les persones amb qualsevol discapacitat.

A Catalunya tenim la Llei 13/2014 d’accessibilitat del 30 d’octubre (publicada al DOGC nº 6742, de 4 de Novembre de 2014) que regula les qüestions relacionades amb l’accessibilitat en diversos àmbits:

  1. Estableix (art. 17) que les zones comunes dels edificis plurifamiliars en què resideixen persones amb discapacitat, o persones més grans de setanta anys, han de tenir les condicions d’accessibilitat adequades a llurs necessitats d’accés a l’habitatge, de comunicació i d’interacció amb l’accés a l’edifici que siguin tècnicament possibles. Correspon a la comunitat de propietaris, o al propietari únic de l’edifici, de dur a terme i sufragar les actuacions i les obres d’adequació necessàries.
  2. L’execució de les obres anteriors s’ha de dur a terme d’una manera diligent amb relació al greuge a les persones afectades i, en tot cas, en el termini d’un any, si són obres menors, o de dos anys, si són obres majors, a comptar de la data de l’acord de la comunitat de propietaris o, si s’escau, de la data de notificació de la resolució administrativa o judicial.
  3. El termini per les obres majors anteriors es pot ampliar si algun dels propietaris que forma part de la comunitat justifica que el cost imputat per aquestes obres supera el 33% dels ingressos anuals de la seva unitat familiar i que aquests ingressos són inferiors a 2,5 vegades l’indicador de renda de suficiència de Catalunya o l’índex que el substitueixi.