Els casals de gent gran són equipaments cívics destinats a les persones grans, que tenen com a finalitat promoure el seu benestar i la seva participació com a membres actius de la societat.

Ofereixen la possibilitat de gaudir de serveis i d’activitats amb l’objectiu de fomentar la convivència i les relacions intergeneracionals.

El requisits que s’han de complir són:

  • Residir al territori català.
  • Haver complert els 60 anys.
  • Ser pensionista o treballador en atur major de 52 anys.

Carnet de Persona Usuaria

  • Cal contactar amb el casal més proper al lloc de residència i formalitzar la sol·licitud d’usuari.En el moment de fer-ho s’ha de presentar el DNI i, en els casos dels pensionistes i dels treballadors majors de 52 anys, un document que acrediti aquesta condició.

Activitats

Als casals de gent gran es duen a terme:

  • Activitats formatives, esportives, artesanals, musicals, d’apropament a les noves tecnologies, etc.
  • Participació en intercanvis culturals i trobades amb altres casals de tot el territori català.

Serveis

Cafeteria-menjador, biblioteca, sala de lectura amb premsa diària, sales d’activitats, aules d’informàtica, etc. i altres activitats i serveis.